EN / SV

Bolagsstyrning

Målet med bolagsstyrningen inom Index Group är att skapa ett ramverk för aktiva och ansvarsfulla ägare. Syftet är att klargöra de olika ansvarsområdena för styrelsen och företagsledningen, att tillvarata ägarnas rätt att hävda sina intressen gentemot företagsledningen, samt slutligen att säkerställa att dialogen mellan ägare och kapitalmarknader är så korrekt och ekonomiskt fördelaktig som möjligt. Ett robust system för bolagsstyrning leder till bättre beslutsfattande och leder till nya affärsmöjligheter för Index.

Ordinarie Bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman, eller i förekommande fall en extra bolagsstämma, är det forum där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i frågor som rör bolaget. Vid bolagsstämman utses styrelsens medlemmar, man väljer revisorer, godkänner resultaträkningen samt balansräkningen för bolaget och koncernen, godkänner ansvarsfrihet för chefer och VD, samt beslutar i övriga frågor som enligt den svenska aktiebolagslagen måste beslutas vid bolagsstämma.

Styrelse

Index styrelse följer den arbetsordning som styrelsen har upprättat

BJARNE BORG

En av grundarna och styrelsens ordförande

Bjarne grundade Index Residence AB (publ)1998 tillsammans med Fredrik Alama. Bjarne är en sann entreprenör och startade sin första affärsverksamhet redan vid 14 års ålder. Han är grundare till flera företag och har haft positioner som konsult, chef och styrelsemedlem inom områden som försäljning, redovisning, beskattning, fastigheter/byggnation och allmänna affärsverksamheter innan han startade Index. Hans goda analytiska förmåga kombinerat med en oförtröttlig uppmärksamhet på detaljer har varit avgörande för företagets utveckling.

BJARNE BORG

En av grundarna och styrelsens ordförande

Bjarne grundade Index Residence AB (publ)1998 tillsammans med Fredrik Alama. Bjarne är en sann entreprenör och startade sin första affärsverksamhet redan vid 14 års ålder. Han är grundare till flera företag och har haft positioner som konsult, chef och styrelsemedlem inom områden som försäljning, redovisning, beskattning, fastigheter/byggnation och allmänna affärsverksamheter innan han startade Index. Hans goda analytiska förmåga kombinerat med en oförtröttlig uppmärksamhet på detaljer har varit avgörande för företagets utveckling.

ARNE WEINZ

Styrelsemedlem

Arne är en erfaren entreprenör med bred erfarenhet från flera branscher, i synnerhet callcenterindustrin. Arne är också en aktiv fastighetsinvesterare, med investeringar även inom mark-utveckling och radiomaster.Efter två decenniers erfarenhet av vd-arbete har han utvecklat en egen ledarskapsfilosofi, som han beskriver i sin bok ”Den snabbaste vägen”. Arne är född 1957 och har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH).

ARNE WEINZ

Styrelsemedlem

Arne är en erfaren entreprenör med bred erfarenhet från flera branscher, i synnerhet callcenterindustrin. Arne är också en aktiv fastighetsinvesterare, med investeringar även inom mark-utveckling och radiomaster.Efter två decenniers erfarenhet av vd-arbete har han utvecklat en egen ledarskapsfilosofi, som han beskriver i sin bok ”Den snabbaste vägen”. Arne är född 1957 och har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH).

RICKARD HARALDSSON

Styrelsemedlem

Rickard har en MBA (civilekonomexamen) från University of Southampton School of Management och en BA (Hons) Business (fil. kand. med inriktning på företagsekonomi) från University of Westminster, Harrow Business School. Innan Rickard började på Index Residence AB (publ)  var han corporate finance chef på Bankaktiebolaget Avanza och arbetade med rådgivning om börsintroduktioner och fusioner och förvärv. Han har också arbetat på Grant Thornton, som managementkonsult i Stockholm, som medlem i det rådgivande teamet inom företagsfinansiering i London och på Corporate Finance-avdelningen i Stockholm

RICKARD HARALDSSON

Styrelsemedlem

Rickard har en MBA (civilekonomexamen) från University of Southampton School of Management och en BA (Hons) Business (fil. kand. med inriktning på företagsekonomi) från University of Westminster, Harrow Business School. Innan Rickard började på Index Residence AB (publ)  var han corporate finance chef på Bankaktiebolaget Avanza och arbetade med rådgivning om börsintroduktioner och fusioner och förvärv. Han har också arbetat på Grant Thornton, som managementkonsult i Stockholm, som medlem i det rådgivande teamet inom företagsfinansiering i London och på Corporate Finance-avdelningen i Stockholm

Företagsledning

Företagsledningen på Index sammanträder minst en gång var fjortonde dag och fattar beslut avseende förvärv och avvecklingar samt beslut om att inleda försäljning och produktion av specifika fastighetsprojekt. Ledningen styr verksamheten inom koncernen i enlighet med såväl interna som externa riktlinjer.

VD ansvarar för framtagandet av rapporter som gör att styrelsen kan fatta välgrundade beslut, bland annat regelbunden rapportering om koncernens finansiella och strategiska utveckling. VD ansvarar också för kontinuerlig rapportering till aktieägarna av korrekta uppgifter om koncernens verksamhet.

RICHARD HARALDSSON

CEO

 

 

 

 

RICHARD HARALDSSON

CEO

 

 

 

 

MARIE-LOUISE ALAMAA

CFO

 

 

 

 

MARIE-LOUISE ALAMAA

CFO